a=b=3 សូមស្វាគមន៍មក​កាន់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

 

ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល - គ្រួសារ

ថ្ងៃទី ២៧, ២៨ និង ២៩​ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ (៨:៣០ ព្រឹកដល់ ៥:០០ ល្ងាច)

ភ្នំពេញ / តម្លៃ: ១៩៥ដុល្លាក្នុងម្នាក់ (មានបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ចុះឈ្មោះជាក្រុម)

អានបន្ថែម

ដើម្បីចុះឈ្មោះ

 

  សូមទូរសព្ទ័ៈ ៨៥៥(០) ១២ ៥២០ ៦៦៣

 

អ៊ីមែលៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៧

ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល​ - យុវជន

ថ្ងៃទី ៥, ៦ និង ៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ (៨:៣០ ព្រឹកដល់ ៥:០០ ល្ងាច)

ភ្នំពេញ / តម្លៃ: ១៩៥ដុល្លាក្នុងម្នាក់ (មានបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ចុះឈ្មោះជាក្រុម)

អានបន្ថែម

ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល  (សង្ខេប) - គ្រួសារ + យុវជន ថ្ងៃទី ១ និង ៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ (ម៉ោងសិក្សាពី ៨:៣០ ព្រឹកដល់ ៥:០០ ល្ងាច)

សៀមរាប / តម្លៃ: ១៣០ដុល្លាក្នុងម្នាក់ (មានបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ចុះឈ្មោះជាក្រុម)

អានបន្ថែម

ការគ្រប់គ្រងប្រាក់ ថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៧
៨:០០ ព្រឹកដល់ ១២:០០ ល្ងាច

សៀមរាប / តម្លៃ: ១០ដុល្លាក្នុងម្នាក់

អានបន្ថែម

បង្កើតអាជីវកម្ម ថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៧
១:០០ ល្ងាច ដល់៥:០០ ល្ងាច

សៀមរាប / តម្លៃ: ១០ដុល្លាក្នុងម្នាក់

អានបន្ថែម

 

 

សកម្មភាព

 • ចនាកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រាក់និង អាជីវកម្មខ្នាតតូច។
 • ណ្តុះបណ្តាលដល់គ្រូដើម្បីជួយសម្របសម្រួលដល់ការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង (ទាំងផ្ទាល់និងលើបណ្តាញ ​Internet)
 • ជួយពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីជួយឱ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនរកប្រាក់ចំណេញ រួមមានអក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថុក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍របស់ពួកគេសម្រាប់អតិថិជន ឬបុគ្គលិក​ ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប។
50,000 នាក់នៅក្នុងបណ្តាប្រទេសចំនួន 17 បានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលារបស់យើងរួមមាន 46,600 ណ្តុះបណ្តាលដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានចូលរួមបណ្តុះបណ្តាយើង។ យើងបានជួយសម្រួលសិក្ខាសាលានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2007 និងបានកើនឡើងដល់​ 27,500នាក់នៃ ប្រជាជនកម្ពុជាមកពីជាង​៦៨អង្គកាបានទទួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើង ។

 

សិក្ខាសាលា​ និង វគ្គបណ្តុះបណ្តារបស់យើងមានលក្ខណះ​ អន្តរកម្មខ្ពស់និងការសប្បាយ!

ថវិកា: ការជ្រើសរើសរូបភា ពការចំណាយ (កាត) ដើម្បីឱ្យសមទៅនិងទម្រុងនៃប្រា ក់ចំណូលមួយ។
ប្រតិទិន: រៀបចំគ្រោងចំណាយប្រចាំឆ្នាំ​។
កាតរឿង: តួអង្គបង្ហាញពីកា រគ្រប់គ្រងប្រា ក់មិនបានល្អ: តើយើងគួរជួយគា ត់ដោយរបៀបណា?
ល្បែងថាមពល ទាក់ទងនឹងប្រាក់: បុរសម្នាក់ចែកចាយ
អាជីវកម្មខ្នាតតូច

 

មានច្រើនទៀតលើទំនាក់ទំនងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ ការដើរទិញឥវ៉ាន់, ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការរៀបចំការគ្រប់គ្រងគម្រោងដែលមានផលប៉ះពាល់ល្អដល់សហគមន៍...

 

វិធី​របស់ពួកយើង

ការរៀបចំដ៏មានប្រសិទ្ធភាព និងមានការទាកទងទៅនឹងកម្មវិធី៖

 • យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការប្រព្រឹត្ត​ មិនត្រឹមតែបច្ចេកទេសនោះទេ។
 • ដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីបំនិនជិវិតមួយចំនួនដូចជា អាហារបំប៉ន  ការគាំពាបរិស្ថាន ថៃ្ងសំរាក ការទំនាក់ទំនង
 • មិនត្រឹមតែលោកខាងលិច ប៉ុន្តែបានដាក់បញ្ជូលផងដែរអំពី សាសនា ទំនៀមទំលាប់ វប្បធម៏ និងការអប់រំផ្នែកហិរ ញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍  និមួយៗទៅតាមតម្រូវការ។

យើងជឿរជាក់ថាអត្តចរិតមានការផ្ដោតទៅលើកម្មវិធីដែលមានផលប៉ះពាល់បែបវិញ្ជមានដែលមានរយះពេលយូ។

ផ្ដល់ការអប់រំដល់បុគ្គលិកអង្គការ

 • បុគ្គលិកអង្គការមានការយល់ដឺងច្បាស់ពីក្រុមគោលដៅរបស់ពូកគេដែលមានប្រាក់ចំនូលតិច ជាពិសេសបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ  តម្រូវការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដល វប្បធម៏ និងភាសា.
 • បុគ្គលិកអង្គការអាចជាគំរូនៅក្នុងសហគមន៏របស់ពួកគេ
 • បុគ្គលិកអង្គការអាចជួយ សម្របសម្រួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានរយៈពេលយូរនិងធ្វើការតាមដាន។
យើងជឿរជាក់ថានេះជាវិធីដែលមាននិរន្តរភាពនិងការផ្ដល់អំណាចច្រើនជាងការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះ បណ្ដាលផ្ទាល់ដល់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំនូលតិច

 

 

យើងអាចជួយអ្នក​ និង ផែនការសកម្មភាពរបស់អ្នកដូចជា:

 • ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្ដាល (ទៅកាន់ប្រតិទិនរបស់កម្មវិធី)
 • ទំនាក់ទំនងយើងដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រដើម្បីអនុវត្ត
 • ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលពត័មានប្រចាំខែ
 • អានធនធានដែលមាន
 • ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្ដាលលើបណ្តាញ ​Internet

 

តើពូកយើងជាអ្នកណា?​​

 

 • ២០០៥: ការបង្កើត (a and b make 3) នៅហុងកុង-អាជីវកម្មសង្គម
 • ២០០៦ “ ទម្លាប់ល្អជាមួយលុយកាក់ : កម្មវិធីលើកដំបូងសំរាប់អន្តរប្រវេសន៍ដែលធ្វើការនៅហុងកុង អំពីរបៀបរៀបចំលុយកាក់
 • ២០០៧: កម្មវិធីលើកដំបូងនៅតាមជនបទប្រទេសកម្ពុជាជាមួយអង្គការ Soieries du Mekong វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលើកដំបូងសំរាប់គ្រូ នៅហុងកុងនិងប្រទេសកម្ពុជា
 • ២០០៨: កម្មវិធីតាមតំបន់សំរាប់ស្ត្រីមានប្រាក់ចំណូលតិចនៅហុងកុង អំពីការរៀបចំលុយកាក់និងការបង្កើតអាជីវកម្ម ( The women’s Foundation),  វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាសំរាប់គ្រូនៅ Kunming ប្រទេសចិន- វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅហុងកុងសំរាប់អន្តរប្រវេសន៍ជននៅហុងកុងត្រូវបានប្រៀនដោយ Enrich។​
 • ២០០៩: គម្រោងសាកល្បងសំរាប់អ្នកធ្វើការរោងចក្រនៅប្រទេសចិន (Mothercare) 
 • ២០១០: សហរៀបចំនៃការប្រជុំអំពីការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង ទីក្រុងប៉េកាំង ជាមួយ MercyCorps។
 • ២០១១: គម្រោងសាកល្បងសំរាប់និស្សិតសាលវិទ្យាល័យ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
 • ២០១២ បើកបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសំរាប់គ្រូនៅតាមរយៈប្រព័ន្ធ Internet និងបណ្ណាល័យ online សំរាប់អង្គការ
 • ឆ្នាំ​ ២០១៣: ចាប់ដៃគូជាមួយ VBNK (កម្ពុជា) និង BeBetter (ប្រទេសចិន); វគ្គណ្តុះបណ្តាលថ្មីសម្រាប់គ្រូ​ អំពីអាជីវកម្មខា្នតតូច។
 • ឆ្នាំ ២០១៤: បណ្តុះបណ្តាគ្រូនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន ប្រទេសកេនយ៉ា និងប្រទេសតង់ហ្សានី។
 • ឆ្នាំ ២០១: វគ្គណ្តុះអំពីអាជីវកម្មខា្នតតូចនៅម៉ាដាហ្គាស្ការ។ ការតាំងពិព័រណ៍ "ហិរញ្ញវត្ថុនិងរូបភាព "សម្រាប់ខួបលើកទី 10
 • ឆ្នាំ ២០១៦: បណ្តុះបណ្តាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសឡាវ, ការតាំងពិព័រណ៍ "ហិរញ្ញវត្ថុនិងរូបភាព" នៅកុងហ្គោ។
 • ឆ្នាំ​ ២០១៧: ចាប់ដៃគូជាមួយ ICS-SP (កម្ពុជា)

ចក្ខុវិស័យ និង បេសកកម្ម

ចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយះ ការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុ

 • ដោយផ្ដល់ការអប់រំអ្នកដែលមានប្រាក់ចំនូលតិចអោយមានការយល់ដឹងពីរបៀបទុកដាក់លុយកាក់ ពូកគាត់អាចគ្រប់គ្រងបំណុលរបស់ពួកគាត់  ចំណាយតិចទៅលើការប្រាក់ រៀបចំសំរាប់ការចំណាយជាបន្ទាន់ សន្សំសំរាប់ថ្ងៃអនាគត បញ្ជូនកូនៗទៅសាលា។
 • ការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុអាចជួយបង្កើនប្រាក់ចំនូលជាមួយកម្មវិធីដែលមានហើយ។
 • ការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុមានផលប៉ះពាល់ទៅនិងអាកប្បកិរិយាដទៃទៀត ដូចជាការទំនាក់ទំនងជាមួយប្ដីប្រពន្ធនិងការ ចិញ្ចឹមកូន។ កាត់បន្ថយការញៀនផ្សេងៗ(ជក់បារី ឬ ញាំស្រា ការចំណាយឥតប្រយោជន៏ និងការលេងល្បែងផ្សេៗ...) ហើយចូលរួមចំនែកការកសាងសុភមង្គលនិងសុខភាពជីវិត។

ការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសគឺនិយាយពីការប្រព្រឹត្ត ឧបករណ៍មានការងាយស្រួលក្នុងការទទួលប៉ុន្តែចរិត មានការលំបាកក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ។ មានតែកម្មវិធីដែលផ្ដោតលើអត្តចរិកមានផលប៉ះពាល់បែបវិជ្ជមានរយៈពេលយូរ។

 

គុណតម្លៃរបស់ពួកយើង៖

 • យុត្តធម៌
 • ការមានស្មារតីជានិច្ច/មានសតិ
 • ការអប់រំ
 • ការពង្រឹងអំណាច
 • ទំនួលខុសត្រូវ
 • ភាពចុះសម្រុងគ្នា

 

ក្រុមរបស់ពួកយើង

 

សុហ្វី

( ប្រធាននិងស្ថាបនិក)

ឈុន្នី នឹម(កម្ពុជា )
Maneth (កម្ពុជា)

 

ដៃគូ

 

      ប្រទេសនេប៉ាល់

 

 

 

ធនធាន: